wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest poniedziałek, 21 wrzesień 2020 08:27:59
Jesteś tutaj: Aktualności >

Otwarty Konkurs Ofert 2020

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

23 marzec 2020 12:33 Otwarty Konkurs Ofert 2020

Otwarty Konkurs Ofert 2020

WÓJT GMINY PRUSZCZ
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3)      turystyki,

4)      ochrony zdrowia,

5)      promocji gminy.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 11 ust.2 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz  XV/133/19 z dnia 13 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

 

I. RODZAJ ZADANIA

1) Zadania z zakresu kultury, realizowane m.in. poprzez:

a) organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym,

b) działalność związana z ochroną dóbr kultury.
 

2) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowane m.in. poprzez:

a) organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym,

b) zagospodarowanie terenów i urządzeń sportowych.

 

3) Zadania z zakresu  turystyki realizowane m.in. poprzez:

a) promowanie aktywnych form wypoczynku,
b) organizowanie wydarzeń i kampanii informacyjnych,

c) zagospodarowanie terenów pod względem turystycznym.
 

4) Zadania z zakresu ochrony zdrowia m.in. poprzez:

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) działalność na rzecz seniorów,

c) działania profilaktyczne.

 

5) Zadania z zakresu promocji gminy, realizowane m.in. poprzez:

a) organizowanie wydarzeń upowszechniających tradycje narodowe oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) promocję i organizację wolontariatu,

c) organizowanie akcji ekologicznych.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł, odpowiednio:
 
a) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 000,00 zł.

b) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 4 000,00 zł.

c) Turystyka – 4 000,00 zł.

d)   Ochrona zdrowia  – 4 000,00 zł.

e)    Promocja gminy – 4 000,00 zł.
 

2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Pruszcz  może przesunąć środki pomiędzy zadaniami lub ogłosić konkurs uzupełniający, lub przesunąć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W roku 2019 Gmina Pruszcz przeznaczyła w budżecie  na wsparcie realizacji zadań publicznych   
20 000,00 zł., z czego zrealizowano 5 zadań na kwotę 13 894,95 zł.

 

a)      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 300,00 zł

b)      Turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

c)      Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1 594,95zł

d)      Upowszechnianie kultury fizycznej – 4 000,00 zł

e)      Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł

f)       Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie – 0,00 zł

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

2.Oferent musi zapewnić udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł lub wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10 % wartości całkowitej projektu.

3. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów.

4. Dotacja będzie przekazana jednorazowo.

5. Dotacja może zostać wstrzymana jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nie znane wcześniej zamawiającemu w przedmiocie wiarygodności oferenta.

6. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art. 14 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy.

8. Wójt Gminy Pruszcz  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy, w przypadku gdy  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania mu dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie należy wykonać w roku 2020 r.

2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań każdorazowo określone będą
w zawartych umowach.

3.Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

4.Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem
i harmonogramem winny być zgłaszane do Wójta Gminy Pruszcz w formie pisemnej.

5. Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy Pruszcz.

6. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Zleceniodawcę.

7. Sprawozdanie wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem, że okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 

V. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego Gminy należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33 , 86-120 Pruszcz w terminie do  30 kwietnia 2020 roku, do godz. 15:15. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

2.Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem
- „Konkurs ofert - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

- "Konkurs ofert Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

- „Konkurs ofert - Turystyka”

- „Konkurs ofert - Ochrona zdrowia  ”

- „Konkurs ofert - Promocja gminy”

 

3. Oferty należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057).

Formularz ofertowy jest dostępny w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, na www.pruszcz.pl oraz w Urzędzie Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, pokój nr 25.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Kopię statutu lub innego dokument organizacyjnego podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe,

- Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https//ems.ms.gov.pl lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- Oświadczenie o nieprowadzeniu/prowadzeniu działalności gospodarczej

- Kserokopię wyciągu rachunku bankowego lub inną informację o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.

Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1.Oferty podlegają analizie formalnej. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia oferty.

W przypadku nie usunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.

2.Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisy ujęte w art. 15 ustawy.

3. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pruszcz, działa na zasadach określonych

w „Programie współpracy Gminy Pruszcz, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r.” i dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania, które  przedstawia Wójtowi do akceptacji.

4.Wójt Gminy Pruszcz w terminie niezwłocznym po rozstrzygnięciu konkursu zawiadamia  wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. Informacja o wyniku konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

5.Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I, nastąpi w oparciu o kryteria i punktację wyszczególnione w Karcie oceny, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. Komisja dokona oceny oferty w niżej wymienionych aspektach:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie;

4) udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł lub wkład osobowy

 w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

5) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych wcześniej środków,
 w przypadku organizacji pozarządowych, które realizowały zlecone zadania publiczne.

6. Wymogiem jest  wypełnienie  w ofercie części III  pkt 6 oferty czyli podanie dodatkowych  informacji dotyczącej rezultatów realizacji zadania publicznego.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do:

a) zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057).

b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania;

c) dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy w Pruszczu oryginałów dokumentów

 (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Urzędu Gminy w Pruszczu, do kontroli całości realizowanego działania, pod względem finansowym i merytorycznym.

2. W przypadku gdy Wójt Gminy Pruszcz przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może:

- odstąpić od zawarcia umowy powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w Pruszczu

- zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych powyżej, środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa między Wójtem, a oferentem.

5. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Alina Malanowska Inspektor ds. promocji
i pozyskiwania środków zewnętrznych pokój nr 25,  tel. 052 562-43-07 lub 664-975-994 e-mail: promocja@pruszcz.pl

 
 Zarządzenie
 

 Oferta
 

 Korekta

Wróć

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.