wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest piątek, 5 czerwiec 2020 23:01:31
Jesteś tutaj: Aktualności >

Jak żyć we współczesnym świecie? - wywiad...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

15 maj 2019 08:47 Jak żyć we współczesnym świecie? -...

Jak żyć we współczesnym świecie? - wywiad z nauczycielami

O tym, że w szkole nie wszyscy się lubią i czasem dochodzi do aktów przemocy w formie słownej lub fizycznej, wie każdy nauczyciel. Zróżnicowanie charakterów, temperamentów i zainteresowań uczniów może powodować podziały na grupy oraz przyczyniać się do konfliktów. Zapytaliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu co robią aby zminimalizować  w/w sytuacje, w jaki sposób uczą wzajemnego szacunku, współpracy i konstruktywnego rozwiązywania sporów.

 

Krzysztof Pardo: Jakie podejmujecie w szkole działania, aby zapobiegać przemocy w różnych postaciach ?

Agnieszka Kendra: -W naszej szkole prowadzone są działania  anty-dyskryminacyjne zapobiegające przemocy, która motywowana jest uprzedzeniami oraz mową nienawiści. Dbamy o przyjazne relacje rówieśnicze, wzajemny szacunek i akceptację. Musimy wykształcić wśród uczniów i uczennic postawy obywatelskie oraz partnerskie, a także  umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo i poszanowanie godności osób tworzących społeczność szkoły. Tutaj w ramach profilaktyki mają miejsce różnego rodzaju akcje i happeningi. W październiku 2017 roku nauczyciele zwracali  uwagę uczniów na zjawisko Cyberprzemocy. Młodzież została uwrażliwiona na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Dowiedzieli się, gdzie można szukać pomocy, gdy jest się jej ofiarą oraz jak powinni się zachować, kiedy są ich świadkiem. Dwa lata temu nasza szkoła przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. W związku z powyższym, w szkole od 23-30 listopada 2018 r. trwał Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, który został przeprowadzony przez szkolnego Mentora Bezpieczeństwa Cyfrowego. Zostały przeprowadzone warsztaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Dotyczyły one zasad budowania bezpiecznych zachowań w sieci, zwracania uwagi na wiarygodność informacji, zachowania czujności w związku z nawiązywaniem znajomości lub udostępniania danych a także poszanowania praw autorskich. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie i przebiegały w aktywny sposób. Przyniosły wiele refleksji, które uczniowie wyrażali w rozmowach  po spotkaniu. Uczniowie zawsze biorą czynny udział w prowadzonych zajęciach, wynikiem ich aktywności są plakaty oraz prezentacje przygotowane grupowo lub indywidualnie.

Każdego roku przyłączamy się do akcji  Dnia Bezpiecznego Internetu. W 2018 roku był obchodzony pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Tego dnia uczniowie zostali  uwrażliwieni na problem obrażania w internecie, zapoznani zostali z pojęciami hejt i mową nienawiści oraz poznali metody radzenia sobie z internetowym hejtem. Na zakończenie zajęć stworzyli katalog zasad antyhejtowych, które pomogą uniknąć przykrych sytuacji w sieci oraz pokażą jak reagować na hejt. W tym roku od 4 lutego br. w szkole trwał Tydzień Bezpiecznego Internetu, pod hasłem tegorocznej edycji „Działajmy razem”.

 

Jakie podejmujecie akcje profilaktyczne ?

Małgorzata Pstrąg, Karina Baumgart:-  W październiku 2018 roku pod hasłem  ,,Stop nałogom! Stop agresji! Możesz oprzeć się tej presji” odbył się w szkole Szkolny Dzień Profilaktyki. Celem działań w tym dniu  było wzmacnianie czynników chroniących dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata, jakimi są: używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia, przemoc, cyberprzemoc. Zachęcano uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie, własne i innych osób, uwrażliwiano  na potrzeby drugiego człowieka. W szkole prowadzone były zajęcia w ramach Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Podczas warsztatów psychoedukacyjnych, zgodnie z założeniem tej kampanii uczestnicy rozmawiali o samoakceptacji i byciu w grupie rówieśniczej. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursach: plastyczno- literackim "Autoportret" oraz zespołowym "My".

 

A inne podobne akcje ?

Agnieszka Kendra, Joanna Erwardt - opiekunowie SU:-Od dwóch lat, w listopadzie, szkoła podejmuje inicjatywę propagowania „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. W tym dniu wszyscy mogli przypomnieć sobie zasady kulturalnego zachowania, które  zaprezentowane były w holu szkoły w "Akademii Dobrych Manier". Ponadto dzieci, młodzież oraz pracownicy szkoły mogli wpisać pozdrowienia i życzenia na tablicach życzliwości a w tym roku na liściach, które tworzyły tren pięknej sukni.

Ważne jest kształtowanie szacunku i zrozumienia wobec innych, uwrażliwienie całej społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania form zachowań dyskryminujących, aby pamiętać o tym, że „KAŻDY Z NAS JEST INNY, WSZYSCY RÓWNI”, dlatego w tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiono do Międzynarodowego Dnia Tolerancji- święta szacunku, akceptacji, a także uznania bogactwa i różnorodności kultur na świecie, które obchodzono 16 listopada. Na korytarzu w szkole została utworzona galeria z przygotowanych przez klasy, podczas zajęć z wychowawcami, plakatów na temat tolerancji,  akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, poszanowania drugiego człowieka oraz niesienia pomocy potrzebującym.

Na wystawie pojawiły się wycięte „łapki” z odpowiedziami uczniów na różnorodne pytania, m.in.: lubię świat i ludzi- dlaczego?, optymizm i uśmiech- czemu są ważne?, ciekawość świata- to…?, tolerancja- co to jest?, równość, równe traktowanie- dlaczego jest potrzebne?, integracja- do czego się przydaje?, empatia- co to takiego?, akceptacja- czemu jest ważna?, niezależność- w jaki sposób łączy się z tolerancją?, szacunek- dlaczego jest ważny? Szkolny Tydzień Tolerancji znacząco wpłynął na stopień integracji społeczności szkolnej, a przede wszystkim przyczynił się do podniesienia wiedzy na temat tolerancji wśród uczniów.  W marcu b.r. dwie uczennice z klasy III a gimn. zajęły II miejsce w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Świeciu. Dziewczyny nagrały film, w którym przedstawiły działania naszej szkoły związane z postawami tolerancji, równego traktowania, akceptacji i szacunku.

Duży nacisk kładziecie na pomoc innym ?

Dyr. SP Anna Belt: - W czasie szeregu akcji, w ostatnich latach w szkole w Pruszczu, zauważono, że młodzi ludzie mają potrzebę pomagania innym. Dlatego od kilku lat szkoła nawiązuje współpracę z Domami Dziecka, Schroniskiem dla zwierząt, rozbudzając u młodzieży empatię, która pomaga nawiązywać nowe, prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej, jak również w  społeczności lokalnej. W okresie bożonarodzeniowym odbywały się zbiórki artykułów szkolnych a w tym roku słodkości dla Domów Dziecka. Natomiast dla czworonogów uczniowie zakupili pełnowartościowy pokarm. Szkoła również bierze udział w akcjach charytatywnych jak „Góra grosza”, „Kredki dla Afryki”, przeprowadzane są zbiórki makulatury i nakrętek. Od 14 lat  działa Szkolne Koło Caritas, natomiast od 25 lat włączamy się do zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każdego roku kwestuje spora grupa wolontariuszy z naszej szkoły. W październiku 2018r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do urodzinowej niespodzianki dla chłopca walczącego z nawrotem choroby nowotworowej, wysyłając przepiękne kartki i życzenia, wzruszające listy pełne słów otuchy i wsparcia dla chorego chłopca. Wszystkie akcje przeprowadzane w szkole uczą  dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte przez szkołę działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

A wychowanie w duchu patriotyzmu ?

Agnieszka Nowak, wicedyrektor SP:- Szkoła w Pruszczu również dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostało podjętych przez szkołę wiele inicjatyw, m.in. konkursy przedmiotowe, karaoke patriotyczne, odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego, bieg 100 metrów dla Niepodległej, koncerty chórów z pieśniami patriotycznymi. Jak również 100 kartek na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, I’m proud to be Polish, wykonywanie orła metodą orgiami, przygotowanie akademii środowiskowej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, utworzenie na boisku „żywego serca” z okazji Dnia Patrioty, opracowanie  film opisującego postać Franciszka Cichowskiego- kierownika Szkoły w Pruszczu w latach 1924-1939.

Działania placówki potwierdzają, że szkoła kładzie nacisk na kształtowanie oraz wzmacnianie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, jak również wprowadza ich w świat wartości. Podejmowane inicjatywy budują relacje społeczne sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej. Formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, jak też kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi. Pokazują, że uczniowie tej szkoły wiedzą, że każdy zasługuje na szacunek i możliwość dążenia do szczęścia.

KP, AK

 

 

Wróć

Kalendarz imprez

Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.