wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest czwartek, 21 luty 2019 12:24:01
Jesteś tutaj: Aktualności >

Pieniądze na rozwój firmy

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

08 maj 2018 08:49 Pieniądze na rozwój firmy

Pieniądze na rozwój firmy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nr konkursu LGD: II/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Miejsce składania wniosków:            Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji:  Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

 • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
 • Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,
 • Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku
nr 11 do
ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 24 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 100 000,00 zł

Kwota wsparcia:

            Minimalna - 101 000,00 zł

Maksymalna - 300 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
  w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
 • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
  w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.


   

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 4. Biznesplan (wersja 3z);
 5. Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów (wersja 3z);
 6. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.;
 7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 3z);
 8. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 9. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;
 10. Karta informacyjna operacji
 11. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;
 13. Kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
  z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
  1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
  2. Zasady udzielania doradztwa
  3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 6z);

16a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;

16b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;

16c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;

16d) załącznik 3a – kary administracyjne;

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);

17a) załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);

17b) załącznik do WoP – sprawozdanie z realizacji Biznesplanu;

17c) informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z);
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis;
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

  Pliki do pobrania
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls [ ] 647 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls)zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls [ ] 336 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf [ ] 1368 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc)zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc [ ] 384 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów - wersja 3z.doc)zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów - wersja 3z.doc [ ] 385 kB
Download this file (zał.nr 6 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele pomocnicze.xls)zał.nr 6 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele pomocnicze.xls [ ] 57 kB
Download this file (zał.nr 7 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf)zał.nr 7 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf [ ] 1056 kB
Download this file (zał.nr 8 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls)zał.nr 8 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls [ ] 121 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf [ ] 884 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 10 do ogłoszenia - karta informacyjna operacji.doc [ ] 283 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc)zał.nr 11 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc [ ] 306 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.doc)zał.nr 12 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.doc [ ] 302 kB
Download this file (zał.nr 13 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji.doc)zał.nr 13 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji.doc [ ] 82 kB
Download this file (zał.nr 14 do ogłoszenia - strategia 2014-2020 - 30-01-2018.pdf)zał.nr 14 do ogłoszenia - strategia 2014-2020 - 30-01-2018.pdf [ ] 2492 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 15 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf [ ] 1086 kB
Download this file (zał.nr 16 do ogłoszenia - Umowa o przyznaniu pomocy - wersja 6z.pdf)zał.nr 16 do ogłoszenia - Umowa o przyznaniu pomocy - wersja 6z.pdf [ ] 863 kB
Download this file (zał.nr 16a - zestawienie finansowo - rzeczowe operacji.pdf)zał.nr 16a - zestawienie finansowo - rzeczowe operacji.pdf [ ] 209 kB
Download this file (zał.nr 16b do ogłoszenia - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 16b do ogłoszenia - wykaz działek ewidencyjnych.pdf [ ] 180 kB
Download this file (zał.nr 16c do ogłoszenia - kary administracyjne.pdf)zał.nr 16c do ogłoszenia - kary administracyjne.pdf [ ] 542 kB
Download this file (zał.nr 16d - kary administracyjne.pdf)zał.nr 16d - kary administracyjne.pdf [ ] 589 kB
Download this file (zał.nr 17 do ogłoszenia - wniosek o płatność - wersja 3z.xls)zał.nr 17 do ogłoszenia - wniosek o płatność - wersja 3z.xls [ ] 259 kB
Download this file (zał.nr 17a do ogłoszenia - wniosek o płatność - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls)zał.nr 17a do ogłoszenia - wniosek o płatność - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls [ ] 48 kB
Download this file (zał.nr 17b do ogłoszenia - sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xls)zał.nr 17b do ogłoszenia - sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xls [ ] 45 kB
Download this file (zał.nr 17c do ogłoszenia - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji BP.pdf)zał.nr 17c do ogłoszenia - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji BP.pdf [ ] 409 kB
Download this file (zał.nr 18 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o platność - wersja 3z.pdf)zał.nr 18 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o platność - wersja 3z.pdf [ ] 1379 kB
Download this file (zał.nr 19 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)zał.nr 19 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls [ ] 135 kB
Download this file (zał.nr 20 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.doc)zał.nr 20 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.doc

 

http://www.lgdswiecie.pl/new/
 

Wróć

Kalendarz imprez

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.